Zarabiaj Nieruchomościach


Artykuł z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy, architektów, projektantów budowlanych, wykonawców budowlanych, inżynierowie budowy, kierownicy kontraktów, właściciele firm budowlanych, deweloperzy, a zarówno prawnicy obsługujący procesy budowlane opisujący proces inwestycji od strony prawnej. W artykule szczególny ucisk został umieszczony na omówienie:- praw i obowiązków stron umów,- dodatkowo rozwiązań zabezpieczających transakcje uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego. Artykuł ma na celu:- pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów,- ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach towarzyszących inwestycji budowlanej oraz- poinformować, jakie dozwolone przez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić. W publikacji internetowej internetowej ujęto takie zagadnienia, jak:- opracowane poprzez ekspertów wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane,prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, oceniający nadzoru budowlanego, naczelnik budowy),- porady na temat wynagrodzenia za roboty budowlane,- wskazówki dotyczące dozwolonych poprzez prawo instrumentów, które oproszczą uzyskanie należytego wykonania umowy przez kontrahenta,- sposoby rozwiązywania sporów połączonych z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego. Bardzo użytecznym dodatkiem jest dołączona do artykule płyta CD, na której znajdują się opisywane w publikacji internetowej wzory umów, klauzul także innych dokumentów. Zawartość płyty CD:- Elementy umowy o roboty budowlane Pełnomocnictwo do podpisania umowy Przeniesienie praw autorskich Umowa o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego Wyciąg z umowy o generalną realizację inwestycji Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzeniu planu BIOZ- Protokół przekazania terenu uzyskiwania robót Elementy umowy podwykonawczej na roboty budowlane Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę- Umowa o świadczenie usług Umowa o pełnienie funkcji koordynatora planu BIOZ. Zaletą publikacji internetowej jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w artykule wzorów umów i klauzul do umów także innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word również akty ustawowe spojone z tematyką umów budowlanych. Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym wyjątkowo procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane, przeciwnie zaś umowy zawierane w ramach inwestycji budowlanej to wyjątkowo dziedzina prawa cywilnego. Niniejsza publikacja omawia również warunki administracyjno-prawne jakże i cywilno-prawne. Jednak szczególny pchnięcie kładzie na peryfraza praw i obowiązków stron umów, rozwiązań zabezpieczających transakcje uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego. Publikacja pdf, ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów i ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach o roboty budowlane dodatkowo poinformować jakie dozwolone poprzez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić. Lektura omawia wyjątkowo najważniejsze normy obowiązujące przy sporządzaniu umów o roboty budowlane także sankcje grożące za nieprzestrzeganie zapisów, zawiera porady w jaki sposób ustrzec się przed niewypłacalnością inwestora, wymienia obowiązki stron umowy, naświetla procedurę odbiorów technicznych robót budowlanych.