Decyzje Środowiskowe


Jak inwestować w nieruchomości – to lektura obowiązkowa na rzecz początkujących i z większym natężeniem doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą wśród innymi tego:- w jaki sposób stać się majętnym z racji inwestowaniu w nieruchomości - w jaki sposób przezwyciężyć mity, jakie powstrzymują nas od działania - w który sposób odszukać nieruchomość z potencjałem do generowania znacznego zysku i w który sposób zwiększać swój przychód, stosując sprawdzone techniki zarządzania nieruchomościami - w który sposób oceniać nieruchomości i wymierzać własną cenę ich zakupu Ta pozycja bibliograficzna to rozkaz na wygrana dla każdego, kto jest zainteresowany inwestycjami w nieruchomości. Artykuł przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji również pracowników administracji publicznej. Zainteresować może zarówno wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.W niniejszej pracy ujęto zawarte w aktach normujących inwestycyjno-budowlaną aktywność człowieka administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, jakie mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Zaznaczenia wymaga jednak, że omawiając tok procesu budowlanego, pominięto te czynności, jakie mogą być podjęte na zasadach ogólnych, teraz wyłącznie na podstawie regulacji kodeksu postępowania administracyjnego czy ustaw sądowoadministracyjnych. Wskazać trzeba także, iż wąska rząd inwestycji budowlanych, to znaczy: inwestycje drogowe, inwestycje w obszarze budowli przeciwpowodziowych, inwestycje w obszarze lotniska użytku publicznego, inwestycje w zakresie linii kolejowych dodatkowo obiektów zgrupowanych z budową, przebudową czyli rozbudową linii kolejowej, inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, inwestycje w zakresie obiektów energetyki jądrowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi, inwestycje w zakresie terenowych sieci szerokopasmowych, a także inwestycje kwalifikowane jako przedsięwzięcia Euro , została poddana wprowadzającym odstępstwa od ogólnych zasad przyjętych w podstawowych aktach normujących proces budowlany, a również od rozwiązań uregulowanych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego regulacjom tzw. specustaw inwestycyjnych. Są to wyłączone z zakresu niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym, ustawy z dnia kwietnia o inwestycjach w obszarze terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy z dnia czerwca o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawy z dnia maja o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy z dnia września o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO .